จันทร์. ก.ค. 4th, 2022

ครม. มีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 1,724.95 ล้านบาท ในมาตรการที่จะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ผันแปรค่า (FT) ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน (เดือน พ.ค.-ส.ค. 65)

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่จ่ายค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า FT ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย โดยเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 และ 19 เม.ย. 65

โดยมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้านั้น ทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้าค่าของชีพแก่ประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงาน อันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป

By admin